library

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА

logo dnu

CSS Menu On Top Css3Menu.com

01.03.2019__________

Віртуальна виставка «Іммануїл Кант – філософ, науковець, гуманіст»
(присвячена до 295-річчя від дня народження великого німецького філософа)

Далі

«Дві речі наповнюють душу мою все новим здивуванням і зростаючим благоговінням, щочастіше і щотриваліше я про них розмірковую: зоряне небо наді мною і моральний закон у мені».

(І. Кант)

В Україні відзначають дати, пов’язані з роками народження, життям та творчістю Іммануїла Канта. Це свідчить про особливий інтерес до фундатора німецької класичної філософії. У цьому році (2019) 22 квітня також відзначатимуть 295 років від дня народження великого німецького мислителя.
Іммануїл Кант є засновником німецької класичної філософії. Він філософ, якого за силою духу і впливу на подальший розвиток філософської думки часто порівнюють з Платоном.
Кантівське філософування дедалі більше привертає увагу дослідників своїм тематичним обширом, глибиною розуміння людини та світу. Цей геніальний філософ поставив і розв’язав найважливіші питання європейської філософії. Філософія Канта – перехідна ланка між раціоналізмом Просвітництва і романтично забарвленою філософією XIX століття.
І. Кант відомий своїм скромним і пунктуальним життям, яке стало притчею: ніби історія Канта така, що в нього не було ні життя, ні історії. Г. Гейне проводить у зв’язку з цим аналогію між Кантом і Робесп’єром: «Тип міщанина виражений в обох: природа призначила їх зважувати каву і цукор, але доля захотіла, щоб вони зважували інші речі, й одному кинула на ваги короля, іншому - Бога».

 

I. Життя і діяльність філософа

«Обовязок стосовно себе полягає в тому, щоб людина дотримувалася людської гідності в самій собі»

(І. Кант)

Іммануїл Кант народився 22 квітня 1724 року в м. Кенігсбергі у сім’ї ремісника. У своїх спогадах про батьків Кант писав: «Мої батьки, вихідці зі стану ремісників, були людьми зразкової чесності, моральної благопристойності і порядності, не залишивши спадщини (але також і боргів), дали мені виховання, яке, якщо дивитися на нього з морального боку, не могло бути кращим і за яке я , при кожнім спогаді про рідних, відчуваю безмірну вдячність».
Середню освіту здобув у «латинській школі», виховання в якій мало провінційний характер. У 1740 році Іммануїл став студентом теологічного факультету Кенігсберзького університету, куди він вступив за наполяганням батьків. Але найбільше його цікавили природознавство, філософія, математика. З 1746 по 1755, після закінчення університету, він служив домашнім вчителем. І тільки в 1755 Кант почав викладати в рідному університеті, хоча це було не дуже легко. Відповідно до правил, йому довелося захистити три дисертації протягом двох років. Перша дисертація надавала право на викладацьку діяльність, друга – на одержання звання приват-доцента. А третя – право на заняття посади екстраординарного професора, яку він одержав тільки в 1770 році. Упродовж 1766-1772 рр. працює також бібліотекарем.
З 1786 року Кант займає посаду ректора університету, а в 1788 році переобирається на другий термін.
Він ніколи не був одружений, ніколи не виїжджав за межі рідного міста, спілкувався тільки з друзями та своїми учнями.
Улюблена приказка філософа: «Жити треба головним чином для того, щоб працювати». І коли за станом здоров’я у 1797 році він був вимушений відмовитися від читання лекцій, а через декілька років і займатися науковою діяльністю, йому життя почало здаватися тягарем. Як стверджують біографи Канта 12 лютого 1804 року з почуттям полегшення і ледь не із задоволенням великий філософ пішов з цього світу.

1

34
А47
Алексеев Сергей Сергеевич
Самое святое, что есть у Бога на земле. Иммануил Кант и проблемы права в современную эпоху / С. С. Алексеев. – Москва: Норма, 1998. – 409с.
1733625 КСХ

Книга є першим в світовій науці дослідженням, присвяченому детальному викладенню філософських поглядів І. Канта з питань права і їх зв’язку з правовою проблематикою в сучасну епоху.

2

1Ф6
В22
   Вахтомин Николай Кононович
Теория научного знания Иммануила Канта / Н. К. Вахтомин. – Москва: Наука, 1986. – 206с.
1432024 КСХ

Монографія присвячена критичному переосмисленню поглядів Канта з питань походження знання, трансцендентального синтеза, продуктивного уявлення, основних форм знання (емпіричного і теоретичного).

3

1Ф6.5
Г94
Гулыга Арсений Владимирович
Кант / А. В. Гулыга. – Москва: Молодая гвардия, 1981. – 303с.: ил. – (Жизнь замечательных людей. Сер. биогр. Вып. 10 (570).
1303012 КСХ

         Життя Канта – фундатора німецької класичної філософії – майже не має зовнішніх подій, минає в чотирьох стінах, за письмовим столом. Однак яке повчальне це життя! Перш за все – це історія самовиховання – фізичного і духовного.

4


Д51
Длугач Тамара Борисовна
И Кант: от ранних произведений к «Критике чистого разума» / Т. Б. Длугач. – Москва: Наука, 1990. – 136с. – (Немецкая классическая философия. Новые исследования).
1553192 КСХ
         Автор книги ставить собі за мету прослідкувати генезис ідей «Критики чистого розуму» і тим самим пов’язати докритичний і критичний етапи творчого розвитку великого німецького філософа. Сенс цього зв’язку розглядається у тому, що хоча у зрілий період «критики» важливі філософські проблеми вирішуються Кантом зовсім інакше, ніж у  ранній, однак саме докритична стадія є часом формування тих проблем, рішення яких потребувало народження «Критики чистого розуму».

5

1
К28
Кассирер Эрнст
Жизнь и учение Канта / Э. Кассирер. – Санкт-Петербург: Университетская книга, 1997. – 447с. – (Книга света).
1674244 КСХ

         В том німецького філософа Ернста Кассірера (1874-1945) ввійшли його праці про Канта – «Життя і вчення Канта», «Кант і проблема метафізики».

6

1
М22
Мамардашвили Мераб Константинович
Кантианские вариации / М. К. Мамардашвили. – Москва: Аграф, 1997. – 310с.
1665699 КСХ

Склавший цю книгу курс лекцій з філософії Канта був прочитаний М.К. Мамардашвілі на початку 1982 році в Москві.
Читаючи лекції про своїх улюблених філософів, Мераб Константинович ніколи не намагався їх публікувати. Єдиним виключенням стали «Кантіанські варіації».

7

1
М62
Мінаков Михайло Анатолійович
Вчення Канта про віру розуму / М. А. Мінаков. – Київ: Центр практичної філософії, 2001. – 140с.
1677187 КСХ
Цю книгу присвячено основним подіям і явищам в історії взаємин релігії і філософії, що знайшли свій підсумок у вченні І. Канта про віру розуму. Детально розглянуто основні етапи розвитку теології як першого компромісу між вірою та розумом в Європі, взаємовпливи теології і філософії, а також спроби позарелігійної інтерпретації людської спроможності вірити. Основну увагу в книзі приділено аналізові критичної філософії Канта і основним положенням його вчення про віру.
         Книга покликана з’ясувати внесок І. Канта в осягнення цілісності людської свідомості, без ієрархічних поділів людських спроможностей на розумні, моральні та такі, що викорінені у вірі. Дослідження спрямовано також на розгляд філософсько-теологічних підстав кантівських висновків щодо співвідношення віри і знання.

8

1Ф6.5
С90
Суслова Любовь Артемьевна
Философия И. Канта / Л. А. Суслова. – Москва: Высшая школа, 1988. – 224с.
1487345 КСХ

         Автор досліджує філософію Канта як теорію пізнання і дії. Концептуальну основу аналізу складає проблема суб’єкта соціальної дії. В роботі розглядається місце і значення філософії природи, теоретичної і практичної філософії в ситемі Канта, а також такі питання, як історична закономірність і свідома діяльність людей; культура, особистість, суб’єкт; діяльність і свобода  та ін.

II. Творча спадщина мислителя

«Треба вчити не думок, а міркувати».

(І. Кант)

В творчості Іммануїла Канта умовно виділяють два періоди: докритичний (до 70-років XVIII століття) та критичний. Для першого властиве захоплення природничими науками, натурфілосовською проблематикою. А другий період, протягом якого власне і розвивається кантівська філософська система, присвячений вивченню походження пізнавальної діяльності, її закономірностей та меж. У критичний період Кант створює філософські праці, які стали подією в історії людської культури: «Критика чистого розуму», «Критика практичного розуму», «Критика здатності судження», присвячені осмисленню філософії як науки, гносеології, проблем людської свободи та моральності і т. ін.

9

1
K11
Kant Immanuel
Kleine Philosophische Schriften / I. Kant. – Leipzig: Verlag Philipp Reclam. – 262 s.
643376 ВІЛ

У виданні представлені філософські роботи великого німецького філософа.

10

1Ф6.5
К19
Кант Иммануил
Трактаты и письма / И. Кант. – Москва: Наука, 1980. – 710с.
1274085 КСХ

Очередная книга серии «Памятники философской мысли» - И. Кант «Трактаты и письма» - включает работы, не вошедшие в шеститомное собрание сочинений И. Канта, в том числе трактаты «Логика», «Религия в пределах только разума», «О педагогике».

9

1Ф6.5
К19
Кант Іммануїл
Критика чистого розуму / І. Кант; пер. з нім. І. Бурковського. – Київ: Юніверс, 2000. – 500с.
1666748 КСХ

Книга славетного німецького філософа (1724-1804) – його найвідоміший твір. З нього фактично бере початок німецька класична філософія, до нього зверталися й продовжують звертатися багато мислителів різних шкіл та напрямків.

9

1
К19
Кант Імануель
Рефлексії до критики чистого розуму / І. Кант; пер. з нім й лат. І. Бурковського. – Київ: Юніверс, 2004. – 454с.
1685479 КСХ

Ця книга, що її складають вибрані фрагменти з рукописної спадщини великого німецького філософа, є своєрідним додатком до головного Кантового твору й може бути вельми корисною для його глибшого розуміння, дає можливість простежити еволюцію його ідей та понять.

Література до книжкової виставки «Іммануїл Кант – філософ, науковець, гуманіст»

 

Виставку підготувала пров. бібліотекар Стець Я.М.

На головну