library

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА

logo dnu

CSS Menu On Top Css3Menu.com


39i

Люди, я хочу, щоб дух нашого Степу розбудив ваші душі і дав життєву наснагу!

Юрій Пшеничний

 

 

Виставка відділу обслуговування науковою літературою  організована спільно з кафедрою фізичної та економічної географії геолого-географічного факультету при безпосередній участі доцента Вадима Володимировича Манюка. Експозиція виставки знайомить відвідувачів з природно-заповідним фондом Дніпропетровської області, мальовничими і грандіозними пам’ятками природи Дніпропетровщини, її історико-культурною спадщиною. Читачам представлено 37 видань. Серед них двотомник «Червоної книги Дніпропетровської області», виданої за сприяння Дніпропетровської обласної організації Всеукраїнської екологічної ліги;  відомий на Дніпропетровщині еколого-краєзнавчий часопис «Свята справа -.XXI», одним із засновників якого є еколого-туристичне об’єднання «Орлан».

504.453.062(282.247.32)
Г 20
Гармонія життєвих сил Дніпра: еколого-духовні нариси / заг. ред. В. Я. Шевчук – К.: Геопринт, 2002. – 77 с. (україномовний текст) + 81 с. (російськомовний текст), іл. – ISBN 966-7863-18-2
1692024 ВНЛ

В книзі розглядається проблема співіснування людини, суспільства і природи зі світоглядних позицій гармонізації життєвих сил. На прикладі басейну річки Дніпро з його прадавнім етноландшафтом автори книги зробили спробу узагальнити різнопланові погляди і підходи до історійко-екологічного розвитку цивілізацій, обґрунтувати правомірність на історичне існування стратегії гармонізації життєвих сил, розвитку суспільства у відповідності із законами функціонування екосистеми Землі та людської цивілізації. Книга розрахована на широке коло читачів різних сфер діяльності.

1

551.582
Г 67
Горб А. С., Дук Н. М. Клімат Дніпропетровської області. Моногр. / А. С. Горб, Н. М. Дук. – Д.: Вид-во ДНУ, 2006. – 204 с.: табл., іл. – ISBN 966-551-197-1
1708370 КСХ

В монографії представлені основні закономірності кліматотвірних процесів і факторів, особливості просторово-часового розподілу режимів сонячної радіації, температури, опадів, вітру та інших погодно-кліматичних елементів. Розглядаються тривалість, інтенсивність, повторюваність атмосферних явищ, особливо тих, що негативно впливають на різні галузі народного господарства. Книга ілюстрована картами, графіками, фотознімками. Видання розраховане на викладачів, аспірантів, студентів, вчителів, може стати у пригоді усім, хто цікавиться кліматичними умовами рідного краю.

2

912(477.63)
Д 54
Дніпропетровська область: моя мала Батьківщина: географічний атлас: вид. 2-ге, випр. і доп./ відп. ред. Т. В. Погурельська. – К.: ТОВ «Видавництво «Мапа», 2003. – 20 с. – ISBN 966-7620-42-5
1737537 КСХ

Видання вміщує картографічні та довідкові матеріали з різноманітних галузей природи і господарства, а також історії та культури Дніпропетровської області. Атлас розрахований на  широкі кола читачів, що цікавляться рідним краєм.

3

556.155
Е 45
Еколого-геологічні проблеми Каховського водосховища (До 50 річчя створення) / ред. В. А. Сандул. – Кривий Ріг: НАН Укр., 2008 – 74 с. табл. – (Геологічне середовище антропогенної екосистеми). – ISBN 966-02-2374-9 (серія)
1724699 КСХ

Випуск висвітлює ключові доповіді та дискусії на науково-практичній конференції, присвяченій п’ятидесятиріччю заповнення Каховського водосховища. У випуску наведено історію створення, матеріали, що висвітлюють традиційне господарство на берегах Дніпра. Детально висвітлено сучасний екологічний стан Каховського водосховища та загалом стан поверхневих водойм у регіоні. Зосереджено увагу на екологічних проблемах, які особливо турбують громадськість. Випуск розрахований на фахівців з проблем екології, широку громадськість, стурбовану проблемами екології.

4

551.4(477.630)(075.3)
З 48
Зеленская Л. И. Родной край Днепропетровщина. Солнечные тропинки родного края: уч. для 5 кл. / Л. И. Зеленская. – Д.: ООО «Генеза-Південь», 1998 – 162 с., ил. – ISBN 966-7415-12-0
1653558 КСХ

Учебник знакомит детей с новым школьным предметом «География родного края». С помощью этого издания школьники изучат природную среду, в которой живет человек, природные ресурсы, которые человек использует, расселение растений, животных и человека; названия природных объектов и объектов, созданных человеком…

5

91(477.63)
З 48
Зеленська Л. І. Збірник завдань з географії Дніпропетровської області: навч. посіб. / Л. І. Зеленська.  – Д: РВВ ДНУ, 2002 – 56 с., табл.
1674540 КСХ
Збірник уміщує сукупність різноманітних завдань за різними рівнями складності. Деякі завдання мають творчий характер. Подані вправи та завдання до таких розділів курсу географії Дніпропетровської області: « Географічне положення», «Природні ресурси» та підрозділів «Геологічна будова» та «Корисні копалини», «Клімат», «Природні води», «Населення», «Господарство» та ін. Основні ідеї, покладені в основу створення авторської програми та завдань, базуються на теоретичних та методичних досягненнях провідних учених-географів, що займались комплексним краєзнавством: Н. Н. Баранського, Я. Г. Машбиця, Ф. Д. Заставного та ін. Для студентів геолого-географічного факультету ДНУ.

6

91(4770(09)
З 48
Зеленська Л. І. Історія географічних досліджень Середнього Придніпров’я  в особистостях: посіб. / Л.І.Зеленська. – Д.: РВВ ДНУ, 2005 – 68 с., іл.
1700140 КСХ

Посібник уміщує відомості про видатних діячів у галузі історико-географічних досліджень регіону. Наведений теоретичний матеріал разом із конкретними даними географічних досліджень. Розглянута роль географічних матеріалів минулого як джерел з історії географічної науки для вивчення колишнього стану природного середовища та процесів взаємодії природи та суспільства. Для студентів геолого-географічного факультету, вчителів географії і усіх, кого цікавлять сторінки історичної географії Придніпров’я.

7

908(477.63)
К 29
Каталог унікальних природних об'єктів Дніпропетровщини = Catalogue of unique nature objects of Dnipropetrovs`k region / заг. ред А. Г. Шапар. – Д.: ІППЕ НАНУ, 2008. – 56 с.: іл. – Текст парал. укр., англ.
1725621 КСХ

Викладені відомості про основні унікальні природні об’єкти природно-заповідного фонду, лісів, геологічної спадщини, водно-болотних угідь, природничих музеїв, міськіх парків Дніпропетровської області. В описах територій особлива увага приділена рідкісним видам рослин та тварин. Для шанувальників природи, краєзнавців, аматорів екологічного туризму, студентів, школярів.

8a

502/504(477.63)(075.8)
М 24
Манюк  В. В. Екологічна абетка Придніпров’я: навч. посіб. / В. В. Манюк. – Д.: АРТ-ПРЕС, 2008 – 80 с., іл. – ISBN 978-966-348-178-0
1729637 ВНЛ

У виданні в довідковій формі (за абеткою) наводяться тлумачення базових понять сучасної екологічної науки, розглядаються на прикладах та ілюстративному матеріалі різні аспекти взаємодії людини з природним середовищем. Читача знайомлять зі станом природного біорізноманіття в Дніпропетровській області, з основами заповідної справи та екологічною ситуацією в регіоні Степового Придніпров’я. Наводяться прізвища як всесвітньо відомих вчених-фундаторів екології, так і найбільш видатних екологів Придніпров’я. Для школярів, студентів, вчителів та широкого кола читачів, що цікавляться проблемами охорони природи.

9a

911.2
М 54
Методичні вказівки до виконання практичних робіт із дисципліни «Географія рідного краю» / укл.: Л. І. Зеленська, О. Є. Афанасьєв; ДНУ. Каф. фізичної та економічної географії. – Д. : РВВ ДНУ, 2006. – 60 с., іл., табл.
н / і  КСХ

Видання вміщує рекомендації до виконання практичних робіт із дисципліни «Географія рідного краю» та призначене для студентів геолого-географічного ф-ту ДНУ денної та заочної форми, що навчаються за спеціальністю «Географія».

10

502.211(1-751.3)(477.63)
О-65
Орільський національний природний парк: феномен, проблеми створення та перспективи / Вад. В. Манюк, Вол. В. Манюк та ін. – Д.: Дніпропетр. обл. екол. асоц. "Зелений світ", 2010. – 22 с., іл. - (Охороняймо скарби природи Степового Подніпров'я! Вип. 3).
1733301 ВНЛ

У буклеті розглянуто проблеми і перспективи створення національних природних парків в Україні, зокрема у Степовому Подніпров’ї. Надаються відомості про геологію, рослинний та тваринний світи, а також історико-культурну спадщину Приорілля. Для широкого кола читачів, що цікавляться природою рідного краю.

11a

502/504
П 77
Природні скарби Дніпропетровської області (путівник) =  Nature Treasures of Dnipropetrovs`k Region (The Guide) / заг. ред. А. Г. Шапар. – Д.: ІППЕ НАН Укр., 2008. – 28 с., іл.
1725623 ВНЛ

Путівник пропонує найцікавіші екотуристичні маршрути. У виданні наведені карти з розташуванням основних об’єктів природно-заповідного фонду, геологічної спадщини, водойм та водно-болотних угідь. Для шанувальників природи,  краєзнавців, аматорів екологічного туризму, студентів, школярів.

12a

502.211
П 77
Присамар'я Дніпровське – перлина природи міжнародного значення / В. В. Манюк, В. М. Колісник та ін. – Д.: Дніпропетр. обл. асоц. "Зелений світ", 2010. – 37 с.: іл. - (Охороняймо скарби природи Степового Подніпров'я! Вип. 1).
1733316 ВНЛ

Присамар'я Дніпровське - як стверджують автори цього видання – унікальне природне утворення, яке за багатством та різноманіттям екосистем, розмірами та ступенем збереженості дикої природи залишається найціннішою, неперевершеною пам’яткою природи європейського масштабу, у межах якого зберігаються види живих організмів, природні екосистеми та ландшафти, притаманні степовій зоні України до початку індустріалізації. Для широкого кола читачів.

13

502.2(477)
П 85
Прудкий В. И. Земля надежды нашей: книга-альбом. / В.И. Прудкий. – Запорожье: Дикое Поле, 2007. – 336 с. – ISBN 978-966-8132-98-8
1734104 ВНЛ

В книге представлен 20-ти летний опыт В. Прудкого – биолога, фотохудожника, публициста, путешественника. Под одной обложкой собраны его природоведческие зарисовки, путевые заметки, очерки и фотографии. Читатель, увидев мир глазами автора, откроет для себя много интересного.

14

502/504(477)
С 50
Сметана С. М. Зелене кільце Криворіжжя, як частина екологічної мережі Кривбасу. / С. М. Сметана– Кривий ріг: Друкарня СПД Щербенок С. Г., 2006. – 40 с., фотогр.
1712045 ВНЛ

Робота включає матеріали, що висвітлюють особливості організації штучних і природних лісових екосистем в умовах Криворіжжя та можливості їх включення до елементів екологічної мережі Кривбасу. Розрахована на ботаніків, спеціалістів в галузі охорони природи, вчителів, викладачів, студентів ВНЗ.

15

91.004(477.63)
Т 58
Топонімія Дніпропетровщини /упоряд. М. С. Богомаз, В. С. Мороз. – Д.: ВАТ «Дніпрокнига», 2006 – 448 с. – ISBN 966-401-020-0
1713914 КСХ

Ця книга знайомить читача з походженням назв різних географічних об'єктів Дніпропетровської області: населених пунктів, річок, залізничних станцій, лісів, озер, кожна з яких є пам'яткою історії. У роботі над книгою використані матеріали держ. архивів, краєзнавчих музеїв, літературні джерела, спогади старожилів. Для масового читача.

16

502.172
Ч 45
Червона книга Дніпропетровської області. (Рослинний світ) / відп. ред. А. П. Травлєєв. – Д.: ВКК «Баланс-Клуб», 2010. – 500 с., іл. – ISBN 978-964-494-020-4
1734278 ВНЛ

Наведені відомості про 451 вид рідкісних та зникаючих рослин Дніпропетровської області (серед них 16 занесені до Світового Червоного списку, 27 видів – до Європейського Червоного списку, 82 – до Червоної книги України). Представлена біолого-екологічна характеристика кожного виду, тип ареалу та розповсюдження в області, статус охорони, наукове та практичне значення, причини зміни чисельності та заходи охорони, кольорова фотографія, картосхема місцезнаходжень. Виявлено ряд нових для Дніпропетровської області рідкісних і зникаючих видів рослин. Видання містить алфавітні покажчики латинських, українських та російських назв рослин. Для ботаніків, ґрунтознавців, екологів, працівників лісового господарства, фахівців з охорони природи, студентів,вчителів, школярів, юнатів та громадськості.

17

502.172
Ч 45
Червона книга Дніпропетровської області. (Тваринний світ) / відп. ред. О.Є.Пахомов. – Д.: ТОВ «Новий Друк», 2011. – 488 с., іл. – ISBN 978-617-635-012-5
1738884 ВНЛ

Наведені відомості про 424 видів рідкісних і зникаючих тварин Дніпропетровської області (серед яких 171 вид занесений до списку МСОП, 202 види – до Червоної книги України). Представлена таксономічна належність кожного виду; природоохоронний статус; особливості поширення в межах ареалу, в Україні та Дніпропетровської області; біоекологічна характеристика кожного виду; практичне значення; чисельність та причини її зміни; кольорова фотографія або рисунок, картосхема поширення в області. Виявлено ряд нових для Дніпропетровської області рідкісних і зникаючих видів тварин. Видання містить алфавітні покажчики латинських, українських та російських назв тварин. Для зоологів, екологів, працівників лісового господарства, фахівців з охорони природи, студентів, вчителів, школярів, юнатів та громадськості. (фото 18)

18

КНИГИ, НАДАНІ ВАДИМОМ МАНЮКОМ

Наші нащадки повинні мати змогу випити води просто з Дніпровської або Орільської бистрини…

Вадим Манюк

Ботанічні сади: Дніпропетровський ботанічний сад ДНУ ім. Олеся Гончара та Криворізький ботанічний сад НАН України: навч. довід. / упоряд. В. В. Манюк . – Д.: ТОВ «Роял Принт», 2011. – 44 с., іл. – В надзаг.: Держ. упр. охорони природ. середовища в Дніпропетровській обл.
У виданні розглядаються ботанічні сади Дніпропетровської області як особлива категорія природно-заповідного фонду, висвітлюється їх роль для регіону Степового Подніпров’я як комплексних природоохоронних установ. Наводяться дані з історії створення ботанічних садів, сучасного колекційного фонду, участі у наукових дослідженнях, еколого-освітніх заходах, озелененні міст і біологічній рекультивації техногенно порушених земель, проведенні навчально-пізнавальних екскурсій, а головне – збереженні генофонду флори та відтворенні популяцій рідкісних видів рослин. Довідник розрахований на широкі кола суспільства, діяльність яких пов’язана із заповідною справою, охороною природи, краєзнавством, фітосозологією, екологічним вихованням, ландшафтним дизайном, флористикою.

19

Геологічні пам'ятки України: у 4-х т. Т 2. Український щит ( Вінницька, Дніпропетровська, Житомирська, Запорізька, Кіровоградська, Черкаська області ) = Geological Landmarks of Ukraine: in 4 vol. Vol. 2. Ukrainian Shield (Vynnytsya, Dnipropetrovsk, Zhytomyr, Zaporizhzhya, Kirovograd, Cherkasy, Regions) / ред. В. І. Калінін, Д. С. Гурський.; перекл. Б. І. Малюк. - К.: Держ. геолог. служба Укр., 2007. – 320 с. : іл. – Текст парал. укр., англ. – ISBN 966-7896-43-0
У другому томі наведені описи 187 геологічних пам’яток по 6 областях України, серед них по Дніпропетровщині. До них віднесені найбільш характерні відслонення гірських порід і форми земної поверхні, які мають наукову та естетичну цінність. Це пам’ятки природи, які дозволяють зрозуміти геологічну історію території України. Для геологів, географів, спеціалістів з охорони навколишнього природного середовища, а також краєзнавців і туристів.

20

Домоткань: минуле, сучасне, майбутнє. (Матеріали досліджень природної та культурної спадщини в басейнах річок Домоткань і Самоткань у 2001-2003 роках) / упоряд. П. Чегорка, В. Манюк. – Д. 2003.-136 с., ч.-б. фотогр. – В надзаг.: Еколого-туристичне об’єднання «Орлан». Видання підіймає проблеми малих річок Дніпропетровської області, знайомить читача з екосистемою, геологічною будовою їхнього басейну, а також надає історіко- культурний нарис Верхньодніпровського району. Для широкого кола читачів, що цікавляться екологічним станом рідного краю.

21

Манюк Вад. В., Манюк Вол. В. Заповідні куточкі на Дніпропетровщині: заказники: навч. довід. / Вад. В. Манюк, Вол. В. Манюк; вступ. сл. О. Вілкула. – Д.: ТОВ «Роял Принт», 2011. – 120 с., іл., картосхеми. – В надзаг.: Держ. управління охорони навколишнього природного середовища в Дніпропетр. обл.

У виданні здійснено аналітичний огляд сучасної системи заказників у складі природно-заповідного фонду Дніпропетровської області як особливої природоохоронної категорії. Наводяться стислі нариси всіх діючих заказників, висвітлено основні проблемні питання у галузі управління заказниками, подано рекомендації щодо вдосконалення структури природно-заповідного фонду регіону. Заказники характеризуються за природно-географічним басейновим принципом, окремо для кожного річкового басейну. Для студентів природничих спеціальностей ВНЗ, а також широкі кола суспільства, діяльність яких пов’язана з заповідною справою, охороною природи, краєзнавством, екологічним вихованням, проектуванням тощо.

22

Наш римський ліс: зб. науково-публіцистичних матеріалів, присвячених природному урочищу «Римський ліс» на Верхньодніпровщині. / упор. П. Чегорка, В. Колісник, Вад. Манюк. – Верхньодніпровськ – Дніпропетровськ, 2004. – 78 с., ч.-б. іл., табл. – В надзаг.: Еколого-туристичне об’єднання «Орлан».

У збірці надані відомості про історію поселення Рим, яке розташоване в передмісті Верхньодніпровська, екосистему урочища «Римський ліс», його проблеми та перспективи. Приведені розповіді та враження дітей, інших жителів Верхньодніпровська про урочище «Римський ліс» та річку Самоткань і навіть сценарій фільму «Наш Римський ліс». Для широкого кола читачів, що цікавляться історією та екологічним станом рідного краю.

23

Манюк Вад. В., Манюк Вол. В. Пам’ятки природи Дніпропетровської області: навч. довід. / Вад. В. Манюк, Вол. В. Манюк; вступ. сл. О. Вілкула. – Д.: ТОВ «Роял Принт», 2011. – 60 с., іл. – В надзаг.: Держ. управління охорони навколишнього природного середовища в Дніпропетр. обл.

У виданні здійснено аналітичний огляд сучасної системи пам’яток природи у складі природно-заповідного фонду Дніпропетровської області як особливої природоохоронної категорії. Наводяться нариси про діючі пам’ятки природи регіону, висвітлено основні проблемні питання у галузі управління ними, подано рекомендації щодо розширення й оптимізації мережі пам’яток природи у світлі сучасної концепції екомережі. Окремо характеризуються комплексні, ботанічні, гідрологічні та геологічні пам’ятки природи. Для студентів природничих спеціальностей ВНЗ, а також широкі кола суспільства, діяльність яких пов’язана з заповідною справою, охороною природи, краєзнавством, екологічним вихованням, територіальним проектуванням тощо.

24

Манюк Вад. В., Манюк Вол. В. Природно-заповідний фонд Дніпропетровщини (станом на 1 грудня 2010 р.): навч. довід. / Вад. В. Манюк, Вол. В. Манюк. – Д., 2010. – 116 с., іл., картосхеми. – (Заповідна справа в Україні та Степовому Подніпров’ї: національні і регіональні аспекти. Вип. 1).

У виданні розглянуто природно-заповідний фонд Дніпропетровщини в контексті національних реалій, його сучасність і перспективи. Наведений реєстр природно-заповідної спадщини нашого регіону. Видання розраховане на широкі кола читачів, що цікавляться природою рідного краю.

25

Манюк В. В. Регіональний ландшафтний парк «Придніпровський». / В. В. Манюк. – Д., 2010. – 29 с., іл., картосхеми. - (Охороняймо скарби природи Степового Подніпров'я! Вип.2).

Видання знайомить читача з наймальовничішою і грандіозною пам’яткою природи України – порожистою частиною Дніпра, місцевою екосистемою та історико-культурною спадщиною. Підіймає питання збереження і відродження заповідно-рекреаційних територій Дніпропетровщини. Видання розраховане на широкі кола читачів, що цікавляться рідним краєм.

26

Манюк В. В. Самарським плавням – статус регіонального ландшафтного парку. / В. В. Манюк. – Д., 2010. – 13 с., іл., картосхема. – (Охороняймо скарби природи Степового Подніпров'я! Вип. 4).

Книга розповідає про Самарські плавні- чудової якості водно-болотяні угіддя – екосистеми, збереження яких має бути одним із приоритетів особливої природоохоронної турботи фахівців екологів, природознавців та усіх шанувальників природи. Для  широкого кола читачів.

27

Парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва у містах Дніпропетровської області: довідник / ред. І. Голуб; вступ. сл. О. Вілкула; фотогр. Вад. Манюк, Вол. Манюк, Р. Обухов – Д.: ТОВ «Роял Принт», 2011. – 36 с., іл. – В надзаг.: Держ. управління охорони навколишнього природного середовища в Дніпропетр. обл.

У виданні здійснено історичний огляд сучасних парків-пам’яток садово-паркового мистецтва у складі природно-заповідного фонду Дніпропетровської області. Наводяться стислі нариси всіх діючих об’єктів, висвітлено основні проблемні питання у галузі управління парками. Для студентів природничих спеціальностей ВНЗ, а також широкі кола суспільства, діяльність яких пов’язана з заповідною справою, охороною природи, краєзнавством, екологічним вихованням, проектуванням тощо.

28

Природна спадщина Дніпропетровщини: буклет / текст, фото Вад. В. Манюк; дизайн Т. М. Подоляк, В. В. Подоляк. – Дн-ська обл., 2003. – 19 с., іл., картосхема.

На території Дніпропетровщини налічується декілька десятків ділянок, де збереглися осередки живої природи. Цей випуск інформаційно-довідкових матеріалів є першим випуском, у якому представлені деякі природні перлини. Він започатковує серію видань, присвячену природним скарбам рідного краю.

29

Природно-заповідний фонд України: території та об’єкти загальнодержавного значення. / гол. ред. К. М. Ситник. – К.: ТОВ «Центр екологічної освіти та інформації», 2009. – 332 с., іл., карти. – ISBN 978-966-8670-66-4

У книзі вміщено інформацію про об’єкти та території природно-заповідного фонду (ПЗФ) України загальнодержавного значення: природні заповідники, біосферні заповідники, національні природні парки, заказники, пам’ятки природи, ботанічні сади, дендрологічні парки, парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва, зоологічні парки. Характеристики їх подано за уніфікованими для окремих категорій схемами, з урахуванням специфіки, унікальності й цінності кожної території та об’єкта, їхнього сучасного стану. Книга містить карти природно-заповідного фонду АР Крим, 24 областей, міст Київа та Севастополя, ілюстрована кольоровими фотографіями. Видання розраховане на широке коло читачів.

30

Проблеми створення Орільського національного природного парку: матеріали наук.-практ. семінару, м. Дніпродзержинськ, 16 листопада 2000 р. / Еколого-туристичне об’єднання «Орлан». – Дніпропетровськ-Дніпродзержинськ, 2000. – 60 с., табл., карти.

Видання містить матеріали докладів семінару, що висвітлюють сучасний стан та екологічні проблеми Приорілля як заповідної території. Наведені також відомості про діяльність еколого-туристичного об’єднання «Орлан».

31

Свята справа – ХХІ: еколого-краєзнавчий часопис / Еколого-туристичне об'єднання "Орлан"; гол. ред. П. Чегорка. – Д.: ПП "Ліра ЛТД". – 2007.
№ 1. – 48 с.
№ 2. – 48 с.
№ 3-4. – 76 с.

«З моменту заснування  всі випуски «Святої справи XXI» були спрямовані на підвищення рівня громадської обізнаності про вирішальне значення біологічного різноманіття, про негативні  втрати, яких зазнає людство внаслідок його безповоротного збіднення, про необхідність залучення спільноти, особливо молоді, до активного захисту всіх форм життя на Землі» – стверджує головний редактор часопису П. Чегорка. За словами самих читачів «Святої справи – XXI», журнал «дає стільки знань про природу  нашого неповторного краю, викликає не тільки захоплення його багатствами, але й глибокий біль за тим, що не вміємо, не хочемо ні знати, ні берегти те, що просто так подаровано нам Всевишнім.... слід би донести «Святу справу» у кожен дім, особливо туди, де є діти… завдяки йому збільшиться коло небайдужих земляків…» Для широкого кола читачів.

32b       32v         32g

Свята справа – ХХІ: еколого-краєзнавчий часопис / Еколого-туристичне об'єднання "Орлан"; гол. ред. П. Чегорка. – Д.: ПП "Ліра ЛТД". – 2008. - № 1 – 4. – 64 с.

Цей випуск журналу повністю присвячений різноманітності пташиного світу  стосовно насамперед України та Дніпропетровщини, а також розповідає про людей, життя яких збагатило і наповнило особливим змістом захоплення світом крилатих живих істот –вчених-орнітологів та аматорів. Для широкого кола читачів.

33

Свята справа – ХХІ: еколого-краєзнавчий часопис / Еколого-туристичне об'єднання "Орлан"; гол. ред. П. Чегорка. – Д.: ПП "Ліра ЛТД". – 2009. – № 1 – 2 (5). – 76 с.

Цей окремий номер часопису присвячений знищеному Великому Лугу та сучасним проблемам Каховського водосховища. Видання розраховане на всіх, хто цікавиться природою нашої Батьківщини.

34

Свята справа – ХХІ: еколого-краєзнавчий часопис / Еколого-туристичне об'єднання "Орлан"; гол. ред. П. Чегорка. – Д.: ПП "Ліра ЛТД". – 2010. – № 1 – 2. – 80 с.

«Позашкільна педагогіка – це педагогіка виховання вільної дитини, яка будується на основі з-ну творчості, передбачає залучення дітей до співтворчості, інтелектуального діалогу, гармонізацію спілкування, успіх… з метою забезпечення найважливішого принципу безперервної освіти…» У 2010 р. виповнилося 85 років юнатівському руху. Юнатівським справам у світі ідей позашкільного виховання  і присвячено цей випуск часопису. Для широкого кола читачів.

35

Свята справа – ХХІ: еколого-краєзнавчий часопис / Еколого-туристичне об'єднання "Орлан"; гол. ред. П. Чегорка. – Д.: ПП "Ліра ЛТД". – 2010. – № 3 – 4. – 104 с.

Часопис гуртує навколо себе ентузіастів, патріотів рідного краю, одночасно з екологічними проблемами багато уваги на його сторінках приділяється  краєзнавству. Цей номер журналу також представляє читачам різнопланові творчі доробки досвідчених мандрівників, допитливих дослідників, уважних фото літописців. Для широкого кола читачів.

36

Шнайдер С. Л. и др. 500 выдающихся деревьев Украины / С. Л. Шнайдер, В. Е. Борейко, Н. Ф. Стеценко – К.: Логос, 2011 – 203 с., ил. – (Охрана дикой природы). – В надзаг.: Киевский эколого-культурный центр. Государствення служба заповедного дела Минприроды Украины. – ISBN 978-966-171-388-7

Книга знакомит читателя с пятьюстами выдающимися (древними, мемориальными, историческими, эстетически ценными) деревьями Украины, в т.ч. находящихся на территории Днепропетровской области. В издании приведены советы по заповеданию деревьев, их лечению и опеке над ними. Для широкого круга читателей. (фото 37)

Віртуальну виставку підготували: 

Грибкова Наталія – науковий абонемент, Білик Олена – книгосховище,
Ботан Наталія – книгосховище, Голосна Юлія – диспетчерська служба книгосховища           

На головну