library

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ДНУ

logo dnu
fon2

CSS Menu On Top Css3Menu.com

 

 

Вісник Дніпропетровського університету. Біологія. Екологія. – 2009. – Вип. 17, т. 1.
Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology. Ecology. – 2009. – Vol. 17, N 1.

Алиева Д. Р., Бабаев Г. Г., Азизов И. В. Влияние повышения концентрации NaCl на фотосинтез и активность каталазы клеток Dunaliella salina
Бабенко Л. П., Соколова І. Є. Біосинтетична активність трансформанта Streptomyces recifensis
Гапон С. В. Епіксильні бріоугруповання природно-заповідних територій півдня лісостепу України
Гасымова Ф. И., Халыгзаде М. Н., Бабаев Г. Г., Азизов И. В., Гулиев Н. М. Некоторые особенности водного режима и фотосинтетической способности генотипов пшеницы в условиях засухи
Горіла М. В., Кленіна І. А., Широкова А. Ю. Дослідження біохімічних показників при хворобах шлунково-кишкового тракту
Горіла М. В. Неінвазивні методи діагностики – стан проблеми та песпективи розвитку
Грабовська Т. О. Оцінка та добір зразків кукурудзи плазми Айодент на посухостійкість фізіологічними методами
Грушка В. В., Сердюк С. М. Санитарно-гигиеническая и эколого-геохимическая оценка загрязнения тяжелыми металлами городских почв на примере г. Желтые Воды
Дубина А. А., Цветкова Н. Н. Уровень содержания и особенности распределения меди в почвах лесных биогеоценозов Присамарского стационара
Єгорова С. Ю., Кудрявцева В. Є. Роль імунних порушень у хворих на неспецифічний виразковий коліт
Жиденко А. А. Роль катионов кальция в формировании адаптивных реакций к гербицидам в организме карпа (Cyprinus carpio)
Задорожна Г. О., Ляшенко В. П., Руденко А. І., Мельникова О. З., Чаус Т. Г. Вплив вихрового імпульсного магнітного поля лівого обертання на біоелектричну активність гіпоталамуса щурів за фізіологічних умов та за умов стресу
Залипуха И. Н., Мисюра А. Н., Марченковская А. А. Биохимические показатели амфибий из водоемов с различным уровнем поступления отходов уранодобывающей промышленности
Земляний О. А. Використання мікромамалій для біоіндикації впливу джерел розсіювання емісії важких металів на природне середовище
Клименко О. Ю., Гассо В. Я. Активність трансаміназ у сироватці крові прудкої ящірки під впливом промислового забруднення
Коцаренко К. В., Вінніков А. І., Голодок Л. П., Кудрявцева В. Є., Єгорова С. Ю. Дослідження впливу аутоцитокінів на стан мікрофлори товстої кишки у хворих гастроентерологічного профілю
Легостаєва Т. В. Вплив важких металів на активність оксидоредуктазних ферментів ґрунту (модельний експеримент)
Лешан Т. А., Пахомов О. Є. Раритетний фонд базидіоміцетів Сходу України
Лукашов Д. В. Кількісна оцінка поліметалічного забруднення р. Дніпро методом розрахунку фонового вмісту важких металів у молюсках Аnodonta anatina
Максимович Я. С., Миленко М. В., Дробінська О. В., Остапченко Л. І. Активність синтази оксиду азоту та вміст пероксинітриту у клітинах слизової оболонки шлунка щурів за умов експериментальної стресової виразки
Михеев А. В. Следовая активность косули в степных лесах в условиях снежного покрова
Назаренко Н. Н. Информативность видов при оценке местообитаний фитоиндикационными методами для северостепных дубрав Украины
Нємченко М. В., Бессонова В. П. Оцінка генеративної сфери Сatalpa bignonioides та С. speciosa в умовах придорожньої лісосмуги
Огінова І. О. Можливості індикації стану культурних рослин в агрофітоценозах за різними морфолого-фізіологічними та цитогенетичними показниками
Орлова Л. Д. Інтенсивність транспірації лучних рослин Лівобережного Лісостепу України
Посреднікова А. В., Пахомов О. Є., Кульбачко Ю. Л. Формування угруповань ґрунтових водоростей та ґрунтової мезофауни на ділянках лісової рекультивації м. Жовті Води (Дніпропетровська обл.)
Приймак О. П. Вплив інгредієнтів автотранспортних викидів на насіннєву продуктивність декоративних квітникових рослин
Прокопенко Е. В., Пахомов А. Е., Кунах О. Н., Жуков А. В. Экологическая структура сообщества пауков (Аranea) байрака Войсковой
Разуваєва О. В., Мурзін О. Б., Руденко А. І. Діяльність секреторних залоз шлунка та нітрергічні механізми її регуляції за умов моделювання адреналінової виразки
Россихіна Г. С., Попов В. Я. Систематизація та вдосконалення методологічного забезпечення дослідження посухостійкості рослин
Русина Л. Ю., Орлова Е. С. Динамика фенооблика популяции Рolistes dominulus в Черноморском биосферном заповеднике
Полушкін П. М., Клімов Ф. Ф., Алсібай А. В., Гальченко Д. В. Сучасні проблеми туберкульозу в Україні
Терещенко В. Г. Изменение видового разнообразия сообществ гидробионтов как динамический процесс
Чаус Т. Г., Руденко А. І., Рева М. О. Секреторна активність гастродуоденальної зони до та після холецистектомії
Штепа О. П., Моргачова В. І., Угодіна Л. Є., Котлярова Т. М., Штепа Л. Ф., Хорошилова Т. П., Скубенко Н. В. Епідеміологічна ситуація з опісторхозу у м. Дніпропетровськ
Шугуров О. О. Межсегментарные взаимодействия систем пресинаптического торможения в спинном мозге
Ємельянов І. Г. Рецензія на монографію В. Л. Булахова, О. Є. Пахомова “Біорізноманіття Дніпропетровської області. Тваринний світ. Ссавці (Mammalia)”

facebookyoutube instagram


Web of Science
Scopus
springer

DW
dpa

razumkov